Handel

Generelle vilkår og betingelser for salg

1. Anvendelse av vilkår.Kontrakten (kontrakten) mellom selger og kjøper for salg av varer (varer) og/eller tjenester (tjenester) som skal leveres av selger skal være på disse betingelsene med unntak av alle andre vilkår og betingelser (inkludert alle vilkår/betingelser som Kjøper utgir seg for å gjelde under enhver kjøpsordre, ordrebekreftelse, spesifikasjon eller annet dokument).Disse betingelsene gjelder for alle selgers salg, og enhver endring av dette skal ikke ha noen virkning med mindre det er uttrykkelig skriftlig avtalt og signert av en selgers representant.Hver bestilling eller aksept av et tilbud for varer eller tjenester fra kjøper skal anses å være et tilbud fra kjøper om å kjøpe varer og/eller tjenester underlagt disse betingelsene.Ethvert tilbud er gitt på grunnlag av at ingen kontrakt skal tre i stand før selger sender en ordrebekreftelse til kjøper.

2. Beskrivelse.Mengden/beskrivelsen av varer/tjenester skal være angitt i selgers bekreftelse.Alle prøver, tegninger, beskrivende materiale, spesifikasjoner og reklame utstedt av Selger i sine kataloger/brosjyrer eller på annen måte skal ikke utgjøre en del av Kontrakten.Dette er ikke salg etter prøve.

3. Levering:Med mindre annet er skriftlig avtalt av selger, skal levering av varer skje på selgers forretningssted.Tjenestene skal leveres på slike steder spesifisert i selgers tilbud.Kjøper skal ta levering av varer innen 10 dager etter at selger har gitt beskjed om at varene er klare for levering.Eventuelle datoer spesifisert av selger for levering av varer eller ytelse av tjenester er ment å være et estimat, og tidspunkt for levering skal ikke gjøres av essensen ved varsel.Dersom ingen datoer er spesifisert, skal levering/ytelse skje innen rimelig tid.Med forbehold om de andre bestemmelsene heri, skal ikke selger være ansvarlig for direkte, indirekte eller følgeskader (alle tre vilkår inkluderer, uten begrensning, rent økonomisk tap, tap av fortjeneste, tap av virksomhet, tap av goodwill og lignende tap) , kostnader, skader, gebyrer eller utgifter forårsaket direkte eller indirekte av enhver forsinkelse i levering av varer eller tjenester (selv om de er forårsaket av selgers uaktsomhet), og heller ikke skal noen forsinkelse gi kjøper rett til å si opp eller oppheve kontrakten med mindre slik forsinkelse overstiger 180 dager.Hvis kjøperen av en eller annen grunn ikke aksepterer levering av varer når den er klar, eller selger ikke er i stand til å levere varer i tide fordi kjøper ikke har gitt passende instruksjoner, dokumenter, lisenser eller autorisasjoner:

(i) Risiko i varer skal overføres til kjøper;

(ii) Varer skal anses å ha blitt levert;og

(iii) Selger kan oppbevare varene frem til levering, hvorpå kjøperen er ansvarlig for alle relaterte kostnader.Mengden av en sending av varer som er registrert av selger ved forsendelse fra selgers forretningssted, skal være avgjørende bevis på mengden mottatt av kjøper ved levering, med mindre kjøper kan fremlegge avgjørende bevis som beviser det motsatte.Kjøper skal gi Selger på en rettidig måte og uten kostnad tilgang til sine fasiliteter som kreves av Selger for å utføre Tjenester, og informere Selger om alle helse-/sikkerhetsregler og sikkerhetskrav.Kjøper skal også innhente og vedlikeholde alle lisenser/samtykker og overholde all lovgivning i forhold til tjenestene.Hvis Selgers utførelse av Tjenestene forhindres/forsinkes av en handling/unnlatelse fra Kjøper, skal Kjøper betale Selger alle kostnader Selger har pådratt seg.

4. Risiko/tittel.Varer er på kjøpers risiko fra leveringstidspunktet.Kjøpers rett til besittelse av varer opphører umiddelbart dersom:

(i) Kjøper får utstedt en konkursordre mot seg eller inngår en ordning eller akkord med sine kreditorer, eller på annen måte drar nytte av noen lovbestemmelser som er i kraft for øyeblikket for lettelse av insolvente skyldnere, eller (som juridisk person) innkaller til et kreditormøte (enten det er formelt eller uformelt), eller trer i likvidasjon (enten frivillig eller tvangspliktig), unntatt en solvent frivillig likvidasjon kun for gjenoppbygging eller sammenslåing, eller har en bobestyrer og/eller leder, administrator eller administrativ mottaker oppnevnt av dets foretak eller deler av det, eller dokumenter er innlevert til retten for utnevnelse av en administrator for kjøperen eller melding om intensjon om å utnevne en administrator gis av kjøperen eller dens direktører eller av en kvalifisert flytende gebyrinnehaver (som definert i Law of the People's Republic of China on Enterprise Bankruptcy 2006), eller en resolusjon er vedtatt eller en begjæring fremmet for en domstol om avvikling av kjøper eller for innvilgelse av en administrasjonsordre med hensyn til kjøper, eller enhver sak blir startet relatert til insolvens eller mulig insolvens til kjøperen;eller

(ii) Kjøper lider eller lar enhver utførelse, enten lovlig eller rettferdig, pålegges dens eiendom eller oppnås mot den, eller unnlater å overholde eller utføre noen av sine forpliktelser i henhold til kontrakten eller annen kontrakt mellom selger og kjøper, eller er ute av stand til å betale sin gjeld i henhold til loven i Folkerepublikken Kina om Enterprise Bankruptcy 2006 eller kjøperen slutter å handle;eller

(iii) Kjøper hefter eller på noen måte belaster noen av Varene.Selger skal ha rett til å få tilbake betaling for varer til tross for at eierskapet til noen av varene ikke har gått over fra selgeren.Selv om enhver betaling for varer forblir utestående, kan selger kreve retur av varer.Der Varer ikke returneres innen rimelig tid, gir Kjøper Selger en ugjenkallelig lisens til enhver tid til å gå inn i lokaler der Varer er eller kan lagres for å inspisere dem, eller, der Kjøpers rett til besittelse er opphørt, for å gjenvinne dem, og å skille varer der de er festet til eller koblet til en annen gjenstand uten å være ansvarlig for skader forårsaket.Enhver slik retur eller gjenvinning skal ikke påvirke kjøpers fortsatte forpliktelse til å kjøpe varer i samsvar med kontrakten.Der selger ikke er i stand til å fastslå om noen varer er varene som kjøperens rett til besittelse har opphørt med, skal kjøper anses å ha solgt alle varer av den typen som selger selger til kjøper i den rekkefølgen de ble fakturert til kjøperen. .Ved oppsigelse av kontrakten, uansett årsak, skal selgers (men ikke kjøpers) rettigheter i denne seksjon 4 forbli gjeldende.

Salg

5.Pris.Med mindre annet er angitt skriftlig av Selger, skal prisen for varer være den prisen som er angitt i Selgers prisliste publisert på leveringsdatoen/antatt levering, og prisen for Tjenestene skal være på et tids- og materialgrunnlag beregnet i henhold til Selgers prisliste. standard daglige gebyrsatser.Denne prisen skal være eksklusiv eventuell merverdiavgift (mva) og alle kostnader/gebyrer i forbindelse med pakking, lasting, lossing, transport og forsikring, som kjøper er ansvarlig for å betale.Selger forbeholder seg retten til, ved å gi varsel til kjøperen når som helst før levering, å øke prisen på varer/tjenester for å reflektere en økning i kostnad for selger på grunn av enhver faktor utenfor selgers kontroll (som, uten begrensning, valutasvingninger). , valutaregulering, endring av avgifter, betydelig økning i arbeidskostnader, materialer eller andre produksjonskostnader), endring i leveringsdatoer, mengde eller spesifikasjon av varer som skal forespørs av kjøper, eller enhver forsinkelse forårsaket av instruksjoner fra kjøper , eller kjøpers manglende evne til å gi selger tilstrekkelig informasjon/instruksjoner.

6. Betaling.Med mindre annet er angitt skriftlig av selger, skal betaling av prisen for varer/tjenester skje i pund sterling per følgende: 30 % med bestilling;60 % ikke mindre enn 7 dager før levering/ytelse;og balanse på 10 % innen 30 dager fra datoen for levering/ytelse.Tidspunkt for betaling er avgjørende.Ingen betaling skal anses som mottatt før Selger har mottatt klarerte midler.Hele kjøpesummen (inkludert merverdiavgift, etter behov) skal betales som nevnt ovenfor, til tross for at tilleggstjenester eller relaterte tjenester fortsatt er utestående.Til tross for det foregående skal alle betalinger forfalle umiddelbart ved oppsigelse av Kontrakten.Kjøper skal foreta alle forfalte betalinger uten fradrag enten ved motregning, motkrav, rabatt, reduksjon eller på annen måte.Dersom Kjøper unnlater å betale Selger noe skyldig beløp, har Selger rett til

(i) kreve renter på et slikt beløp fra forfallsdato for betaling med en sammensatt månedlig rente tilsvarende 3 % til betaling er foretatt, enten før eller etter en dom [Selger forbeholder seg retten til å kreve renter];

(ii) suspendere ytelsen av tjenester eller levering av varer og/eller

(iii) si opp kontrakten uten varsel

7. Garanti.Selger skal gjøre rimelige bestrebelser for å levere tjenestene i samsvar med tilbudet i alle vesentlige henseender.Selger garanterer at varene i 12 måneder fra leveringsdatoen skal være i samsvar med kravene i kontrakten.Selger skal ikke holdes ansvarlig for brudd på garantien for varer med mindre:

(i) Kjøper gir skriftlig melding om mangelen til Selger, og, hvis mangelen er et resultat av skade under transport til transportøren, innen 10 dager etter tidspunktet da Kjøper oppdager eller burde ha oppdaget mangelen;og

(ii) Selger gis en rimelig mulighet etter å ha mottatt varselet til å undersøke slike varer og kjøper (hvis selgeren blir bedt om det) returnerer slike varer til selgers forretningssted for kjøpers regning;og

(iii) Kjøper gir selger alle detaljer om den påståtte mangelen.

Selger skal videre ikke være ansvarlig for brudd på garantien hvis:

(i) Kjøper gjør ytterligere bruk av slike varer etter å ha gitt slik melding;eller

(ii) Defekten oppstår fordi kjøperen ikke fulgte selgers muntlige eller skriftlige instruksjoner med hensyn til lagring, installasjon, igangkjøring, bruk eller vedlikehold av varer eller (hvis det ikke er noen) god handelspraksis;eller

(iii) Kjøper endrer eller reparerer slike varer uten skriftlig samtykke fra selger;eller

(iv) Defekten skyldes rimelig slitasje.Hvis varer/tjenester ikke er i samsvar med garantien, skal selger etter eget valg reparere eller erstatte slike varer (eller den defekte delen) eller utføre tjenestene på nytt eller refundere prisen på slike varer/tjenester til den forholdsmessige kontraktssatsen forutsatt at , hvis selger ber om det, skal kjøper på selgers regning returnere varene eller delen av slike varer som er defekt til selger.I tilfelle ingen defekt blir funnet, skal Kjøper refundere Selger for rimelige kostnader som påløper ved å undersøke den påståtte mangelen.Hvis Selger overholder betingelsene i de 2 foregående setningene, skal Selger ikke ha noe ytterligere ansvar for brudd på garantien med hensyn til slike Varer/Tjenester.

8. Ansvarsbegrensning.Følgende bestemmelser angir hele det økonomiske ansvaret til Selger (inkludert ethvert ansvar for handlinger/unnlatelser fra sine ansatte, agenter og underleverandører) overfor Kjøper i forhold til:

(i) Ethvert brudd på kontrakten;

(ii) Enhver bruk gjort eller videresalg av Kjøper av varer, eller av ethvert produkt som inneholder varer;

(iii) Levering av tjenestene;

(iv) Bruk eller bruk av informasjon som finnes i selgers dokumentasjon;og

(v) Enhver representasjon, uttalelse eller skadevoldende handling/unnlatelse, inkludert uaktsomhet som oppstår under eller i forbindelse med kontrakten.

Alle garantier, betingelser og andre vilkår antydet av lov eller felles lov (bortsett fra betingelsene som følger av kontraktsloven i Folkerepublikken Kina) er, i den grad det er tillatt ved lov, ekskludert fra kontrakten.Ingenting i disse betingelsene utelukker eller begrenser selgerens ansvar:

(i) For død eller personskade forårsaket av selgers uaktsomhet;eller

(ii) For enhver sak som det ville være ulovlig for Selger å ekskludere eller forsøke å utelukke sitt ansvar;eller

(iii) For svindel eller uredelig uriktig fremstilling.

Med forbehold om det foregående, skal Selgers totale ansvar i kontrakten, skadevoldende (inkludert uaktsomhet eller brudd på lovpålagte plikter), uriktig fremstilling, restitusjon eller på annen måte, som oppstår i forbindelse med utførelsen eller planlagt oppfyllelse av Kontrakten, begrenses til Kontraktsprisen;og Selger skal ikke være ansvarlig overfor Kjøper for tap av fortjeneste, tap av virksomhet eller tap av goodwill i hvert enkelt tilfelle enten det er direkte, indirekte eller følgeskader, eller for eventuelle krav om følgekompensasjon (uansett hva som er forårsaket) som oppstår som følge av eller i forbindelse med kontrakten.

9. Force majeure.Selger forbeholder seg retten til å utsette leveringsdatoen eller å kansellere kontrakten eller redusere volumet av varene/tjenestene som er bestilt av kjøperen (uten ansvar overfor kjøperen) hvis det er forhindret eller forsinket i å drive sin virksomhet på grunn av omstendigheter utenfor dens rimelige kontroll, inkludert, uten begrensning, handlinger fra Gud, ekspropriasjon, konfiskering eller rekvirering av fasiliteter eller utstyr, statlige handlinger, direktiver eller forespørsler, krig eller nasjonal nødssituasjon, terrorhandlinger, protester, opptøyer, sivil bråk, brann, eksplosjon, flom, dårlige, ugunstige eller ekstreme værforhold, inkludert men ikke begrenset til storm, orkan, tornado eller lyn, naturkatastrofer, epidemier, lock-out, streik eller andre arbeidskonflikter (uansett om de er knyttet til noen av partenes arbeidsstyrke eller ikke), eller begrensninger eller forsinkelser som påvirker transportører eller manglende evne eller forsinkelse i å skaffe forsyninger av tilstrekkelige eller egnede materialer, arbeidskraft, drivstoff, verktøy, deler eller maskiner, unnlatelse av å oppnå lisens, tillatelse eller myndighet, import- eller eksportforskrifter, restriksjoner eller embargoer.

10. Immaterielle rettigheter.Alle immaterielle rettigheter til produktene/materialene utviklet av Selger, uavhengig eller med Kjøper, knyttet til Tjenestene skal eies av Selger.

11. Generelt.Hver rettighet eller rettsmiddel for selger i henhold til kontrakten er uten prejudice av andre rettigheter eller rettsmidler for selger, enten det er under kontrakten eller ikke.Hvis en bestemmelse i kontrakten av en domstol eller lignende instans blir funnet å være helt eller delvis ulovlig, ugyldig, ugyldig, omstøtelig, ugjennomførbar eller urimelig, skal den i den grad slik ulovlighet, ugyldighet, ugyldighet, ugyldighet, ugjennomførbarhet eller urimelighet er anses å skilles ut, og de gjenværende bestemmelsene i Kontrakten og resten av denne bestemmelsen skal fortsette med full kraft og virkning.Unnlatelse eller forsinkelse fra Selger i å håndheve eller delvis håndheve noen bestemmelse i Kontrakten skal ikke tolkes som en fraskrivelse av noen av dens rettigheter under denne.Selger kan overdra kontrakten eller deler av den, men kjøperen har ikke rett til å overdra kontrakten eller noen del av den uten skriftlig forhåndssamtykke fra selger.Enhver fraskrivelse fra Selger av ethvert brudd på, eller enhver mislighold i henhold til, noen bestemmelse i Kontrakten fra Kjøper skal ikke anses som en fraskrivelse av et senere brudd eller mislighold og skal på ingen måte påvirke andre vilkår i Kontrakten.Partene i kontrakten har ikke til hensikt at noen vilkår i kontrakten skal kunne håndheves i kraft av kontraktsloven (rettigheter for tredjeparter) i Folkerepublikken Kina 2010 av noen person som ikke er part i den.Dannelsen, eksistensen, konstruksjonen, ytelsen, gyldigheten og alle aspekter av Kontrakten skal styres av kinesisk lov og partene underkaster seg den eksklusive jurisdiksjonen til de kinesiske domstolene.

Generelle vilkår og betingelser for kjøp av varer og tjenester

1. ANVENDELSE AV BETINGELSER.Disse vilkårene skal gjelde for enhver bestilling avgitt av Kjøper («Ordre») for levering av varer («Varer») og/eller levering av tjenester («Tjenester»), og sammen med vilkår på forsiden av Bestillingen, er kun vilkår som styrer kontraktsforholdet mellom kjøper og selger i forhold til varene/tjenestene.Alternative betingelser i selgers tilbud, fakturaer, bekreftelser eller andre dokumenter skal være ugyldige og har ingen effekt.Ingen variasjon i bestillingsvilkårene, inkludert uten begrensning disse vilkårene og betingelsene, skal være bindende for kjøperen med mindre det er skriftlig avtalt med kjøperens autoriserte representant.

2. KJØP.Bestillingen utgjør et tilbud fra kjøperen om å kjøpe varene og/eller tjenestene spesifisert deri.Kjøper kan trekke tilbake et slikt tilbud når som helst ved varsel til selger.Selger skal akseptere eller avvise bestillingen innen tidsperioden spesifisert deri ved skriftlig varsel til kjøperen.Hvis selgeren ikke ubetinget aksepterer eller avviser bestillingen innen en slik tidsperiode, skal den falle bort og bestemme i alle henseender.Selgers bekreftelse, aksept av betaling eller begynnelse av ytelse skal utgjøre dens ukvalifiserte aksept av bestillingen.

3. DOKUMENTASJON.Fakturaer og erklæringer fra Selger skal separat angi merverdiavgiftssatsen (MVA), belastet beløp og Selgers registreringsnummer.Selger skal gi råd med varene, med angivelse av bestillingsnummer, art og mengde av varene, og hvordan og når varene ble sendt.Alle forsendelser av varene til kjøperen skal inkludere en pakkseddel og, der det er aktuelt, et "samsvarssertifikat", som hver viser ordrenummeret, arten og mengden av varene (inkludert delenummer).

4. KJØPERS EIENDOM.Alle mønstre, dyser, former, verktøy, tegninger, modeller, materialer og andre gjenstander levert av Kjøper til Selger med det formål å oppfylle en Ordre skal forbli kjøperens eiendom, og skal stå på Selgers risiko inntil de returneres til Kjøper.Selger skal ikke fjerne kjøpers eiendom fra selgers varetekt, og heller ikke tillate at den brukes (annet enn for å oppfylle bestillingen), beslaglegges eller sekvestreres.

5. LEVERING.Tid er avgjørende for å oppfylle Ordenen.Selger skal levere varene til og/eller utføre tjenestene på stedet spesifisert i bestillingen på eller før leveringsdatoen som er angitt på bestillingen, eller hvis ingen dato er spesifisert, innen rimelig tid.Hvis Selger ikke kan levere innen avtalt dato, skal Selger foreta slike spesielle leveringsordninger som Kjøper måtte beordre, for Selgers regning, og slike ordninger skal ikke berøre Kjøpers rettigheter under Bestillingen.Kjøper kan be om utsettelse av levering av varene og/eller ytelse av tjenestene, i hvilket tilfelle selger skal sørge for nødvendig sikker lagring på selgers risiko.

6. PRISER OG BETALING.Prisen på varene/tjenestene skal være som angitt i bestillingen og skal være eksklusiv eventuell gjeldende merverdiavgift (som skal betales av kjøperen i henhold til en mva-faktura), og inkluderer alle kostnader for pakking, pakking, frakt, forsikring, toll eller avgifter (annet enn merverdiavgift).Kjøper skal betale for leverte varer/tjenester innen 60 dager etter mottak av gyldig mva-faktura fra selger, med mindre annet er angitt i bestillingen, forutsatt at varene/tjenestene er levert og betingelsesløst akseptert av kjøper.Selv der kjøper har foretatt betaling, forbeholder kjøper seg retten til å avvise, innen rimelig tid etter at de er levert til kjøperen, hele eller deler av varene/tjenestene, dersom de ikke i alle henseender er i samsvar med bestillingen, og i slike tilfeller skal Selger på forespørsel refundere alle penger betalt av eller på vegne av Kjøper i forbindelse med slike varer/tjenester og samle inn eventuelle avviste varer.

7. RISIKOOVERGANG/TITEL.Uten å påvirke Kjøpers rett til å avvise varer, skal eiendomsretten til varer overføres til kjøper ved levering.Risiko i varer skal bare overføres til kjøper når kjøperen aksepterer dem.Hvis varer avvises av kjøper etter betaling for dem, skal eiendomsretten til slike varer bare tilbakeføres til selger ved mottak av kjøperen av full refusjon av beløpet som er betalt for slike varer.

8. TESTING OG INSPEKSJON.Kjøper forbeholder seg retten til å teste/inspisere varer/tjenester før eller ved mottak av levering av disse.Selger skal, før levering av varer/tjenester, utføre og registrere slike tester/inspeksjoner som kjøperen måtte kreve, og levere til kjøperen gratis bekreftede kopier av alle dokumenter som er tatt av disse.Uten å begrense effekten av den foregående setningen, hvis en britisk eller internasjonal standard gjelder for varene/tjenestene, skal selger teste/inspisere de relevante varene/tjenestene i strengt samsvar med den standarden.

9. UNDERLEVERANDØR/OPDRAG.Selger skal ikke legge ut underleverandører eller tildele noen del av denne bestillingen uten kjøpers skriftlige forhåndssamtykke.Kjøper kan tildele fordelene og forpliktelsene under denne bestillingen til enhver person.

Kjøp

10. GARANTIER.Alle betingelser, garantier og forpliktelser fra selgers side og alle rettigheter og rettsmidler til kjøper, uttrykt eller underforstått av felles lov eller vedtekter, skal gjelde for bestillingen, inkludert men ikke begrenset til egnethet til formålet og salgbarhet, på grunnlag av at selgeren har full varsel om formålene som kjøperen krever varene/tjenestene for.Varene skal være i samsvar med spesifikasjoner/erklæringer fra selger, og alle relevante retningslinjer, retningslinjer, standarder og anbefalinger laget av bransjeforeninger eller andre organer, inkludert alle gjeldende britiske og internasjonale standarder, og være i samsvar med beste bransjepraksis.Varene skal være av gode og forsvarlige materialer og førsteklasses utførelse, fri for alle mangler.Tjenestene skal leveres med all nødvendig dyktighet og forsiktighet, og på grunnlag av at Selger fremstår som ekspert på alle aspekter av utførelsen av Ordren.Selger garanterer spesifikt at den har rett til å overføre eiendomsretten til varene, og at varene er fri for enhver avgift, heftelse, heftelse eller andre rettigheter til fordel for tredjeparter.Selgers garantier skal løpe i 18 måneder fra levering av varene, eller ytelse av tjenestene.

11. ERSTATNINGER.Selger skal forsvare og holde kjøperen skadesløs fra og mot eventuelle tap, krav og utgifter (inkludert advokatsalærer) som oppstår fra:

(a) enhver personskade eller skade på eiendom forårsaket av selger, dens agenter, tjenere eller ansatte eller av varene og/eller tjenestene;og

(b) enhver krenkelse av intellektuell eller industriell eiendomsrett knyttet til varene og/eller tjenestene, bortsett fra når slik krenkelse gjelder et design som utelukkende er levert av kjøperen.

I tilfelle tap/krav/utgifter som oppstår under (b), skal selgeren på sin regning og kjøpers valg enten gjøre varene ikke-krenkende, erstatte dem med kompatible ikke-krenkende varer eller refundere i sin helhet beløpene betalt av Kjøper med hensyn til de krenkende varene.

12. OPPSIGELSE.Uten at det berører eventuelle rettigheter eller rettsmidler som den måtte ha krav på, kan kjøperen si opp bestillingen med umiddelbar virkning uten noe ansvar i tilfelle noe av følgende: (a) Selger inngår frivillige avtaler med sine kreditorer eller blir underlagt en administrasjonsordre, går konkurs, går i likvidasjon (på annen måte enn med henblikk på sammenslåing eller gjenoppbygging);(b) en heftelse tar i besittelse av eller er oppnevnt for hele eller deler av selgers eiendeler eller forpliktelser;(c) Selger begår et brudd på sine forpliktelser i henhold til Bestillingen og unnlater å rette opp et slikt brudd (dersom det er mulig) innen tjueåtte (28) dager etter mottak av en skriftlig melding fra Kjøper som krever utbedring;(d) Selger opphører eller truer med å slutte å drive virksomhet eller blir insolvent;eller (e) Kjøper forstår med rimelighet at noen av hendelsene nevnt ovenfor er i ferd med å skje i forhold til Selger og varsler Selger om dette.Videre skal Kjøper ha rett til å avslutte bestillingen når som helst, uansett årsak, ved å gi ti (10) dagers skriftlig varsel til selgeren.

13. KONFIDENSIALITET.Selger skal ikke, og skal sikre at dets ansatte, agenter og underleverandører ikke bruker, eller avslører til noen tredjepart, informasjon knyttet til kjøpers virksomhet, inkludert men ikke begrenset til spesifikasjoner, prøver og tegninger, som kan bli kjent for Selger gjennom sin utførelse av bestillingen eller på annen måte, bortsett fra at slik informasjon kan brukes etter behov for riktig utførelse av bestillingen.Etter fullføring av bestillingen skal selger returnere og levere til kjøperen umiddelbart alle slike varer og kopier av disse.Selger skal ikke, uten kjøpers skriftlige samtykke, bruke kjøpers navn eller varemerker i forbindelse med bestillingen, eller avsløre eksistensen av bestillingen i noe reklamemateriell.

14. STATLIGE KONTRAKTER.Hvis det er angitt på forsiden av bestillingen at den er til hjelp for en kontrakt inngått med kjøperen av et departementet i Kinas regjering, skal betingelsene angitt i vedlegget til denne gjelde for bestillingen.I tilfelle noen betingelser i vedlegget er i konflikt med vilkår her, skal førstnevnte ha forrang.Selger bekrefter at prisene som belastes i henhold til bestillingen ikke overstiger prisene som belastes for lignende varer levert av selger under en direkte kontrakt mellom en avdeling av Kinas regjering og selger.Henvisninger til kjøperen i enhver kontrakt mellom kjøperen og en avdeling i Kinas regjering skal anses å være referanser til selgeren i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene

15. FARLIGE STOFFER.Selger skal informere kjøper om all informasjon om stoffer som skal være underlagt Montreal-protokollen, som kan være gjenstand for bestillingen.Selger skal overholde alle gjeldende forskrifter vedrørende helsefarlige stoffer, og gi kjøper slik informasjon om slike stoffer levert under bestillingen som kjøper kan kreve for å oppfylle sine forpliktelser i henhold til slike forskrifter, eller for på annen måte å sikre at kjøper er klar over evt. spesielle forholdsregler som er nødvendige for å unngå å sette helsen og sikkerheten til noen person i fare ved mottak og/eller bruk av varene.

16. LOV.Ordren skal være underlagt engelsk lov, og begge parter skal underkaste seg den eksklusive jurisdiksjonen til de kinesiske domstolene.

17. ORIGIN-SERTIFISERING;KONFLIKTMINERALER OVERHOLDELSE.Selger skal gi kjøper et opprinnelsessertifikat for hver av varene som selges nedenfor, og et slikt sertifikat skal angi opprinnelsesregelen som selgeren brukte ved sertifiseringen.

18. GENERELT.Ingen fraskrivelse fra Kjøpers side av brudd på bestillingen fra Selger skal anses som en fraskrivelse av senere brudd fra Selger på samme eller andre bestemmelser.Hvis noen bestemmelse heri av en kompetent myndighet anses å være ugyldig eller ikke håndhevbar helt eller delvis, skal gyldigheten av de andre bestemmelsene ikke påvirkes.Klausuler eller andre bestemmelser uttrykt eller underforstått for å overleve utløp eller oppsigelse skal bestå, inkludert følgende: klausuler 10, 11 og 13. Meldinger som kreves for å bli forkynt under dette skal være skriftlige og kan leveres for hånd, sendes førsteklasses post eller sendes ved faksimileoverføring til adressen til den andre parten som er oppført i bestillingen eller en hvilken som helst annen adresse som fra tid til annen er skriftlig meddelt av partene.